Wed. Nov 30th, 2022

อยากเป็นนักแปล ต้องเริ่มยังไง? ในยุคนี้ใครเก่งภาษาก็อยู่ครึ่งทาง เพราะภาษาเป็นอุปสรรค์แรกของงานต่างๆ ไม่ว่าจะทำงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ งานแปลเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม (เช่น ญี่ปุ่น จีน) เหมาะกับคนที่ชอบอ่านหนังสือ ชอบเขียนและสนใจเรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ นักแปลยังหารายได้ค่อนข้างมากอีกด้วย เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษา รวมถึงสามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มจากการจ้างงานเต็มเวลา

อยากเป็นนักแปล ควรเริ่มต้นจากอะไรเป็นอันดับแรก

บทบาทของนักแปล

นักแปลมีหน้าที่แปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ นักแปลแตกต่างจากล่าม (ล่าม) เป็นล่ามที่ต้องแปลเพื่อการสื่อสารระหว่างคนสู่คน ในขณะที่การแปลจะทำผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ จดหมาย หนังสือ ฯลฯ

หน้าที่ของล่าม (การแปล)

ล่ามแตกต่างจากนักแปลเพราะนักแปลแปลสื่อ เอกสาร ในขณะที่นักแปลแปลภาษาพูดทันที การให้คนสองคนที่สื่อสารกันในภาษาต่างๆ มีความเข้าใจตรงกันจึงเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ความเร็ว ความแม่นยำ ความแม่นยำ และความจำเป็นในการเก็บข้อความทั้งหมด และอารมณ์ของผู้พูด

นักแปลจะต้องมีความเชี่ยวชาญในสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้งานแปลเข้าใจง่าย ชัดเจน และความหมายไม่ผิดเพี้ยน และเนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสำนวนหรือคำสแลง นักแปลจึงต้องปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรรู้ในการเป็นนักแปล (นักแปล)

 1. เชี่ยวชาญในสองภาษา
  เหตุผลที่คุณต้องเก่งสองภาษาจึงจะแปลได้สองภาษาก็เพราะว่าถ้าคุณมีความรู้และเข้าใจภาษาเดียว เช่น คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ภาษาไทยไม่คล่องและใช้ไวยากรณ์หรือรูปแบบประโยคผิดที่ อาจทำให้งานแปลแตกต่างจากต้นฉบับได้ หรือแปลให้ละเอียดไม่ได้
 2. ความรู้ด้านอื่นๆ
  สิ่งที่ต้องแปลส่วนใหญ่ต้องการความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่น สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการแปลหากผู้แปลไม่มีความรู้ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หรือหากคุณพบคำที่ไม่เข้าใจ คุณควรค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
 3. การแปลสามารถทำได้หลายวิธี
  ภาษาไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ไม่มีถูกหรือผิดในการเลือกรูปแบบประโยค สำนวน และคำบางคำ แต่ต้องสามารถแปลความหมายของข้อความต้นฉบับได้และควรรับฟังความคิดเห็นของผู้แปลท่านอื่นๆ
 4. การแปลต้องใช้เวลาและความพยายาม
  การแปลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะเข้าใจ ดังนั้น การแปลจะต้องถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และงานแปลเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่าน การค้นคว้า และการแก้ไขข้อผิดพลาด
 5. พจนานุกรมก็มีความสำคัญเช่นกัน
  แม้กระทั่งทุกวันนี้ พจนานุกรมหรือพจนานุกรมออนไลน์ก็มีอยู่มากมาย แต่พจนานุกรมอย่างราชบัณฑิตยสถานก็มีพจนานุกรมภาษาต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อมาตรฐานเช่นกัน ซึ่งทำให้การแปลของเราทำงานได้ง่ายขึ้น
 6. เข้าใจเรื่องตลก
  บางครั้งความเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์และการแสดงออกก็ไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผู้เขียนหมายถึงอะไร เช่น การใช้คำที่ดูเหมือนสะกดผิด บางบริบทอาจเป็นเรื่องตลก หากคุณทำผิดพลาดจะถูกตีความว่าเป็นข้อผิดพลาดในการสะกดคำและคำอธิบายจะทำให้เข้าใจผิด

อาชีพการแปลรวมถึงนักแปลอิสระ นักแปลที่ทำงานกับบริษัทแปลจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณจัดการเวลาได้ดี อาชีพแปลอาจเป็นงานเสริมได้

By user